ACR Home Logo -white
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקרשטיין HOME

אחריות ושירות

[מועד עדכון אחרון נובמבר  2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי התקנון.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

לנוחות במסמך זה מרוכזות מתוך התקנון, הוראות שונות (באותו מספור שבתקנון), שעוסקות בתנאי אחריות ושירות.

יש לקרוא אותן ביחד עם התקנון ובכל מקרה הקובע הוא האמור בתקנון.

3. המוצרים המוצעים למכירה באתר

3.1

באתר מגוון רחב של מוצרים המוצעים למכירה. החברה רשאית בכל עת לשנות את מגוון המוצרים, את סדר ואופן הצגתם, את הכמות המוצעת למכירה (כולל כמויות מינימום או מקסימום) ואת תנאי המכירה (כל עוד לא נרכשו קודם לכן), לפי שיקול דעתה.

3.2

החברה נוקטת מאמצים שהאתר יהיה עדכני בכל עת. עם זאת יש לקחת בחשבון: (1) שלעיתים עלול להיווצר פער בין כמות הפריטים המתפרסמת באתר לכמות הפריטים המצויה בפועל במחסני החברה. במקרים בהם יירכש מוצר שאזל מהמלאי והאתר טרם עודכן, החברה תהא רשאית לבטל את המכירה. (2) לעיתים עלול להירשם מחיר או מידע אחר שגוי אודות מוצר המוצע למכירה, במקרה של רכישת מוצר שפורסם לגביו מידע שגוי, החברה תהא רשאית לבטל המכירה. (3) שצילומי המוצרים עשויים להיות מושפעים מתנאי תאורה, זווית הצילום, סביבת הצילום וכו' ועשויים להיות שינויים בין האופן בו הם נראים בצילום לבין האופן שבו הם יראו בפועל (בתנאי תאורה שונים, בזווית מבט שונה, בסביבה שונה וכו').

3.3

המוצרים מוצעים למכירה כפי שהם. החברה אינה מתחייבת שהם יתאימו לצרכי הרוכש ועל הרוכש לבדוק התאמתם לצרכיו.

3.4

תכונות המוצרים לרבות איכותם, צבעם, מידותיהם, חוזקם, משקלם וכד' יהיו כנהוג וכמקובל אצל החברה במועד האספקה.

3.5

תקן ישראלי – חלק מהמוצרים נושאים תו תקן, חלק מהמוצרים מיוצרים במפעלים המוסמכים לייצר המוצרים תחת תקן ייצור. מידע אודות מוצרים נושאי תו תקן ותקני ייצור מפורט בדף ייעודי באתר אודות תקנים או לצד המוצרים במידע אודותיהם. החברה מתחייבת שכל מוצר לגביו צוין (בדף התקנים או בפירוט מידע בקשר עם המוצר) שהוא עומד בתקן מסוים או שהוא יוצר תחת תקן ייצור מסוים, אכן עומד או יוצר בהתאם לתקן האמור.

3.6

הבהרה חשובה לגבי תקנים – ביחס לחלק מהמוצרים עשויים לחול 'תקנים לביצוע' או 'תקנים לשימוש'  – תקנים הקשורים באופן ההתקנה של המוצרים או השימוש בהם (כגון, תקנים הקשורים בנגישות וכדומה). האחריות לעמידה בהוראות תקנים כאמור (כלומר תקנים לביצוע או לשימוש או כל תקן אחר שהוא מעבר לייצור המוצרים) תחול על הרוכש בלבד, וכי על החברה לא תחול כל אחריות בקשר עם כך. כמו כן יש לקחת בחשבון שלמוצרים מסוימים יש הוראות התקנה ויש לפעול בהתאם להן.

3.7

ניתן לפנות אל החברה, (באמצעי הקשר המתפרסמים באתר), לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת מוצר. לקבלת מידע ולבירורים ניתן גם לבקר בסניפי החברה (בכתובות ובמועדים כמתפרסם באתר הראשי של החברה).

4. רכישת מוצרים באתר

4.1

רכישת מוצרים באתר מותרת רק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם שמחזיקים באמצעי תשלום הניתנים לרכישה באמצעות האתר ("משתמשים כשירים"). משתמשים בגירים שמעוניינים לרכוש מוצרים באמצעי תשלום אחרים יכולים לפנות לנציגי החברה, או לרכוש מוצרים בסניפי החברה, בכפוף למדיניות החברה.

4.2

רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום. לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים: שם פרטי ושם ומשפחה, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

4.3

הזמנה וחשבונית – ההזמנה עם פרטי הרכישה תישלח בדואר אלקטרוני. לא יחול כל שינוי בתנאי ההזמנה אלא בכתב ובחתימת החברה.
רכישה באתר ומסירת כתובת דואר אלקטרוני משמעה הסכמה לקבלת חשבונית אלקטרונית אלא אם הרוכש הודיע לחברה אחרת.

 חשבונית לרוכשים שהסכימו לקבל חשבונית אלקטרונית – תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרו בעת ההזמנה ולרוכשים שלא הסכימו לקבל חשבונית בדואר אלקטרוני – בדואר לכתובת אותה מסרו בעת ההזמנה.

4.4

תעודות ומסמכים נוספים בקשר עם מוצרים שנרכשו יסופקו ביחד עם המוצרים.

4.5

"הזמנה מיוחדת" – ייצור מיוחד לרוכש

ככל שניתן יהיה לרכוש מוצר מסוים שלא בהתאם לייצור סטנדרטי, אלא בהתאם לדרישות מיוחדות של הרוכש (כגון: גודל, צבע, חיתוך מיוחדים וכדומה), האפשרות כאמור תצוין לצד המוצר.

במקרה של הזמנה מיוחדת יחול האמור:

(1) החל ממועד תחילת הייצור, ועל אף כל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה (לרבות בסעיף ‎7.1 להלן) או בהזמנה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה, והרוכש יידרש לשלם את מלוא הסכום בגין הזמנתו.

(2) מועד האספקה יהיה ארוך מן המפורט בסעיף ‎6.1 להלן, והוא יהיה כפוף למפורט בתנאי ההזמנה הספציפיים וככל שלא צוין מועד אספקה או מועד אספקה משוער יש להוסיף עד 60 ימי עסקים למועד האספקה של המוצר שלא בייצור מיוחד.

בטרם ביצוע הזמנה לרכישת מוצר בייצור מיוחד חשוב לוודא שאכן מעוניינים במוצר ושמועד האספקה מתאים.

9. אחריות החברה למוצרים ואחריות מוגבלת לחברה

9.1

אחריות למוצרים חסרים או פגומים – כאמור בסעיף 6.9 לעיל אחריות החברה למוצרים חסרים או פגומים בעת אספקתם (ושהלקוח הודיע עליהם לחברה ) תהא להשלים מוצר חסר או להחליף מוצר פגום.

9.2

למעט כאמור בסעיף 9.1 לעיל, אחריות החברה למוצרים הנמכרים באתר תהא אך ורק בהתאם ובכפוף לדין ולתנאי האחריות בקשר עם כל מוצר ומוצר (ככל שנקבעו כאלה) כפי שיסופקו לרוכש. תנאי האחריות יהיו כפופים לדיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי צרכנים. מובהר, שמוצרים הכוללים מכלולים, מנגנונים וכיוצא באלו – האחריות בגינם תהיה כמפורט לצד המוצר. מובהר שחלק מהמוצרים מיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם מיובא על ידי צדדים שלישיים ולכן האחריות למוצרים כאמור תסופק על ידי צדדים שלישיים , כמפורט בתנאי האחריות בקשר עם אותם מוצרים.

9.3

למעט כאמור בסעיף 9.2 לעיל או במקרים בהם הדבר אסור לפי דין, לחברה (לכל חברה אחרת בקבוצת אקרשטיין ולכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, עוגמת נפש וכו') שיגרם מרכישה, ביטול רכישה, איחור באספקה, שימוש או שימוש במוצר או באתר לרבות חוסר היכולת להשתמש בו.

9.4

בכפוף לאמור בסעיף 9.3, החל ממועד המסירה (או עד המועד האחרון לאיסוף מוצרים שנרכשו) האחריות למוצרים שנרכשו עוברת לרוכש. בלי למעט  מובהר: (1) שהאחריות בכל הנוגע לאופן ההתקנה, היישום, הבנייה והשימוש במוצרי החברה חלה על הרוכש בלבד. (2) שהחברה אינה אחראית לאיכותם, עמידותם ולאופן השימוש במוצרי הלוואי הנדרשים לשם ההתקנה, היישום, הבנייה ו/או השימוש במוצרי החברה (כגון: דבקים, חומרי בניין וכו'), והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם מהשימוש בהם.

9.5

על הרוכש לפעול בהתאם לתקנים ולהוראות הדין הרלבנטיות ובהתאם למפרטים של יצרני המוצרים הנלווים בעת ההתקנה והשימוש במוצרים.

דילוג לתוכן