ACR Home Logo -white
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקרשטיין HOME

ביטול עסקאות

[מועד עדכון אחרון 3 בדצמבר 2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי התקנון.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

לנוחות במסמך זה מרוכזות מתוך התקנון, הוראות שונות שעוסקות בביטול עסקאות.

יש לקרוא אותן ביחד עם התקנון ובכל מקרה הקובע הוא האמור בתקנון.

6. אספקה

6.1

מועד אספקה – מועד אספקת המוצרים יימסר על ידי נציג המכירות של החברה עבור כל הזמנה. ככל שתשלום עבור הזמנה נעשה במועד מאוחר למועד הזמנה, מועד האספקה ימנה ממועד התשלום.

6.2

כיוון שמועד האספקה תלוי גם בגורמים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה, החברה תהיה רשאית לדחות את מועד האספקה בעד 60 (שישים) ימי עסקים מבלי שהדבר ייחשב איחור באספקה. במקרים של אירועי כח עליון (מלחמות, שביתות ארציות, מגפות, אסונות טבע, אמברגו וכיוצ"ב) החברה תהא זכאית לדחות את מועד האספקה לפרק זמן נוסף כל עוד נמשך הכח העליון ובלבד שהיא תנקוט מאמצים סבירים לקצר את משך הדחיה ככל הניתן באופן סביר, בכפוף לכך שאיחור נוסף במועד האספקה העולה על 45  ימים כאמור יזכה את הרוכש, כסעד בלעדי, לבטל ההזמנה מבלי לשלם דמי ביטול.

7. ביטול עסקה על ידי הרוכש

7.1

למעט במקרה של ייצור לפי הזמנה מיוחדת, כאמור בסעיף ‎4.5 לעיל, הרוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש לדאוג ולהשיב המוצר למחסן החברה שממנו הוא סופק לו (או בתיאום ובאישור מוקדם עם נציג החברה למחסן אחר של החברה) באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו כל שימוש וכשהוא שלם ובלתי פגום, למעט במקרה בו המוצר פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר. מובהר שבמקרים של מוצרים מעל למשקל המותר לנשיאה ברכב פרטי או מוצרים כבדים בכלל על הרוכש לדאוג להשיבם באמצעות מוביל מורשה בלבד.

7.2

ביטול רכישה ייעשה באמצעות הודעה לחברה באמצעי הקשר של החברה המתפרסמים באתר.

7.3

בגין ביטול עסקה על ידי רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה (ללא דמי הובלה) או 100 ₪, הנמוך מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו תואם מהותית למידע שפורסם אודותיו באתר (בכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל) . מובהר שבמקרה שרוכש בוחר הובלה  באמצעות החברה, ההובלה אינה נעשית על ידי החברה אלא על ידי חברת הובלות שעימה עובדת החברה, דמי ההובלה נגבים על ידי החברה לנוחות בלבד ומשכך הם אינם חלק ממחיר הרכישה ואינם ניתנים להשבה.

8. ביטול עסקה על ידי החברה

8.1

החברה תהא רשאית לבטל עסקה אם נפלה טעות במחיר המוצר או בכל פרט אחר אודותיו. ביטול כאמור יכול שיעשה עד חמישה ימי עסקים מיום רכישת המוצר. במקרה כאמור הלקוח יקבל זיכוי לתקופה של חמש שנים, בסך של 100 ₪ או 5% ממחיר ההזמנה, לפי הנמוך, לרכישת מוצרים מהחברה.

8.2

החברה תהא רשאית לבטל כל עסקה אם כתוצאה ממצב ביטחוני, כח עליון או עקב כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה, השלמתה במועדים הקבועים בתקנון זה או בתנאים אחרים שבו אינה אפשרית.

דילוג לתוכן