ACR Home Logo -white
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אקרשטיין HOME

תנאי ומועדי אספקה

ריכוז הוראות מתוך התקנון שעוסקות בתנאי ובמועדי אספקה

[מועד עדכון אחרון 3 בדצמבר 2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי התקנון.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

לנוחות במסמך זה מרוכזות מתוך התקנון, הוראות שונות (באותו מספור שבתקנון), שעוסקות בתנאי ובמועדי אספקה. יש לקרוא אותן ביחד עם התקנון ובכל מקרה הקובע הוא האמור בתקנון.
5. תשלום עבור מוצרים שהוזמנו באתר ותשלום עבור הובלת המוצרים

5.1

הזמנת מוצרים כרוכה בביצוע תשלום עבורם.

5.2

כל עוד לא הודיעה החברה אחרת תשלום יעשה באמצעות קשר עם נציג שירות של החברה לאחר ביצוע ההזמנה באתר. פרטי הקשר עם נציגי השירות של החברה מתפרסמים באתר.

5.3

מחירי המוצרים יהיו כמפורט בדף ההזמנה. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה. ההובלה יכול שתעשה באמצעות חברת הובלות עימה עובדת החברה או באיסוף עצמי או על ידי חברת הובלות של הרוכש, כמפורט בהמשך בסעיף 5.6.

5.4

תשלום (עבור מוצרים שהוזמנו ועבור הובלה) יבוצע באמצעות אמצעי התשלום המתפרסמים באתר.

5.5

רכישה בתשלומים

5.5.1

אלא אם צוין מפורשות אחרת, בעבור הזמנות שסכומן עולה על 2,000 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד שישה תשלומים ללא ריבית.

5.5.2

במקרים של תשלומים שלא באמצעות כרטיס אשראי החברה תהא רשאית לקבוע תנאים לרבות בטוחות לפי שיקול דעתה.

5.5.3

אספקת המוצרים תתבצע רק לאחר תשלום מלוא תשלומי התמורה עבורם ורק במועד זה תועבר הבעלות במוצרים שסופקו לרוכש.

5.5.4

אי תשלום של תשלום מסוים במועד, תגרור העמדה אוטומטית של יתרת התשלומים לפירעון מידי. ככל שהמוצר לא סופק במועד אי התשלום החברה תהא רשאית לדרוש: תשלום מלוא התמורה או חלק ממנה כתנאי לאספקת המוצר, או העמדת בטוחה לשביעות רצונה של החברה. ככל שהחברה לא תדרוש כאמור לא יהיה בכך משם ויתור של החברה לקבל כל תשלום המגיע לה.

5.6

הובלה ודמי הובלה

5.6.1

מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה.

5.6.2

ההובלה אינה מבוצעת על ידי החברה אלא באמצעות חברת הובלות שאיתה החברה התקשרה לביצוע הובלות ללקוחותיה. לנוחות הרוכשים החברה מאפשרת לרוכשים לשלם את דמי ההובלה באמצעותה.

5.6.3

דמי ההובלה יהיו כמתפרסם באתר. החברה שומרת לעצמה הזכות במקרים מסוימים לקבוע דמי הובלה שונים וזאת בשל אופיים של מוצרי החברה ומגבלות שעשויות לחול בהובלתם עד ליעד המבוקש על ידי הרוכש (צורך ברכבים עם יכולת נשיאת משקלים גדולים, צורך בשימוש במנופים להורדת המוצרים, צורך בשימוש ברכבים צרים על מנת להגיע ליעד או לקרבתו וכו'). במקרים כאמור דמי ההובלה השונים יתפרסמו באתר או שהם ימסרו עבור כל הזמנה על ידי נציג המכירות של החברה, הכל כפי שתפרסם החברה באתר.

5.6.4

איסוף עצמי או הובלה על ידי מוביל מטעם הרוכש –

5.6.4.1

הרוכש יהיה רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצרים שרכש או להשתמש בחברת הובלות לבחירתו. מובהר שהאחריות לאיסוף המוצרים ממחסן החברה ובכלל זאת שימוש ברכב מתאים להובלתם, נשיאתם וטעינתם לרכב, היא באחריות הרוכש. חשוב לקחת בחשבון שנשיאה העמסה או קשירה לא נכונה של מוצרים עלולה לגרום לסיכון לגוף ולרכוש, לרוכש ולאחרים ועל הרוכש לוודא שאיסוף עצמי או איסוף באמצעות מוביל מטעמו, נעשים באופן תקין וחוקי וללא יצירת סיכונים כאמור.

ברכישות מעל למשקל מסוים (כפי שתקבע החברה מעת לעת ויודע על ידי נציג החברה) אספקת המוצרים לרוכש או למוביל מטעמו תעשה אך ורק בכפוף להצגת רישיון רכב או אישור רשמי אחר לנשיאת משקלים מתאימים. הרוכש יציג את רישיון הרכב שלו בכניסה למפעל, או למתחם, שבו ממוקם מחסן החברה, לצורך בדיקת משקל מותר להעמסה על הרכב. בכפוף לתקינות המשקל הרוכש או מי מטעמו יהיה אחראי להעמיס ולאבטח את המוצרים. בסיום העמסת המוצרים ואבטחתם על ידי הרוכש או מי מטעמו, הרוכש או מי מטעמו ישקול את רכבו על גבי המשקל שבמפעל על מנת לוודא שהובלת המוצרים תתבצע בהתאם להוראות החוק. יש לקחת בחשבון שמוצרים רבים עשויים להיות כבדים, גדולים ונשיאתם על ידי מי שאינו מיומן בכך או ללא כלי עזר עלולה להיות מסוכנת, משכך ללא הצגת הרישיון, קשירת המוצרים לרכב ושקילת הרכב לאחר העמסת המוצרים לרכב  כאמור החברה לא תוכל לאפשר איסוף של הסחורה. יש להגיע בביגוד מתאים (לרבות נעלים סגורות) ולמלא אחר הוראות הבטיחות. מוסכם כי מרגע שקילת הרכב בסיום העמסת המוצרים המוכר יפסיק להיחשב כ"מוסר המטען" כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997 ככל שהוא חל.

5.6.4.2

איסוף מאוחר – במקרה שרוכש לא יאסוף (במקרה של איסוף עצמי או באמצעות מוביל) או לא יאפשר את אספקת כל המוצרים שרכש בתוך 14 (ארבע עשרה) ימי עסקים מיום שהחברה הודיעה לו שהם זמינים לאיסוף או לאספקה לפי העניין, החברה תהיה רשאית לחייב את הרוכש בדמי אחסון עד לאיסוף או עד לאספקת המוצרים.

6. אספקה

6.1

מועד אספקה – מועד אספקת המוצרים יימסר על ידי נציג המכירות של החברה עבור כל הזמנה. ככל שתשלום עבור הזמנה נעשה במועד מאוחר למועד הזמנה, מועד האספקה ימנה ממועד התשלום.

6.2

כיוון שמועד האספקה תלוי גם בגורמים שאינם בשליטתה הסבירה של החברה, החברה תהיה רשאית לדחות את מועד האספקה בעד 60 (שישים) ימי עסקים מבלי שהדבר ייחשב איחור באספקה. במקרים של אירועי כח עליון (מלחמות, שביתות ארציות, מגפות, אסונות טבע, אמברגו וכיוצ"ב) החברה תהא זכאית לדחות את מועד האספקה לפרק זמן נוסף כל עוד נמשך הכח העליון ובלבד שהיא תנקוט מאמצים סבירים לקצר את משך הדחיה ככל הניתן באופן סביר, בכפוף לכך שאיחור נוסף במועד האספקה העולה על 45  ימים כאמור יזכה את הרוכש, כסעד בלעדי, לבטל ההזמנה מבלי לשלם דמי ביטול.

6.3

מקום האספקה ותיאום מועד משלוח – אלא אם נקבע אחרת בהזמנה, מוצרים יסופקו לכתובת הרוכש אותה מסר בהזמנה. האספקה תעשה בפריקת המוצרים על מדרכה סמוך ככל הניתן לכתובת הרוכש יש לקחת בחשבון שפעמים עקב מגבלות גישה ו/או גובה (כגון קווי חשמל וכו') לא ניתן יהיה לפרוק מוצרים בכתובת הרוכש אלא רק בסמוך לה. ככל שידוע לרוכש על מגבלות כאמור עליו לעדכן את נציג המכירות של החברה ויעשה כל מאמץ לספק את המוצרים באמצעות רכבי אספקה שיאפשרו פריקה בקרבה מקסימלית ככל הניתן לכתובת הרוכש.

6.4

שינוי מקום האספקה – עד למועד ההודעה לרוכש על זמינות המוצרים לאספקה, הרוכש רשאי לשנות את מקום האספקה בהודעה לחברה בכתב. שינוי מקום האספקה עשוי להיות כרוך בשינוי דמי ההובלה, כפי שיודיע נציג החברה.

6.5

תיאום מועד האספקה – החל ממועד הודעת החברה לרוכש על זמינות המוצרים לאספקה, על הלקוח לתאם מועד משלוח לקבלת המוצרים בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים ממועד ההודעה.

6.6

הרוכש מתחייב לקבל את המוצרים בעצמו או באמצעות מוסמך מטעמו ולחתום על תעודת המשלוח. אדם המחזיק בהזמנה מטעם הרוכש יחזה כנציג מוסמך מטעמו לקבלת המוצרים והחברה תהא רשאית למסור לו את המוצרים ולרוכש אין ולא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין. בכל מקרה של חשש לאובדן טופס ההזמנה או להגעתו לידי גורם בלתי מורשה מטעם הרוכש על הרוכש לפנות מיידית לחברה ולעדכן אותה בדבר.

6.7

חתימת הרוכש או נציגו על תעודת משלוח תהווה ראיה למסירת המוצרים לרוכש.

6.8

ככל שהרוכש או נציג מטעמו לא יהיו נוכחים במקום האספקה במועד שנקבע החברה תהא רשאית שלא לספק המוצרים ולתאם לרוכש מועד אספקה אחר כשעלות ההחזרה וההובלה הנוספת יחולו על הרוכש, בהתאם לעלות כפי שהחברה תודיע מעת לעת.

6.9

בדיקת המוצרים – יש לבדוק את המוצרים במעמד מסירתם. בכל מקרה על הרוכש לבדוק את המוצרים ולעדכן את החברה בכתב (לאיזה מאמצעי הקשר של החברה) בכל חוסר או פגם ניכר לעין במועד המסירה ובכל פגם בתוך יום עבודה מיום המסירה. פגם או חוסר שלא יצוין בהודעה לא ייחשב כפגם או חוסר והודעה על פגם או חוסר שלא תימסר במועד תיחשב כאישור סופי של הרוכש לקבלת המוצרים במלואם וכשהם שלמים ותקינים. במקרים של חוסר או פגמים במוצרים שלגביהם נמסרה הודעה, החברה תשלים חוסרים ותחליף מוצרים פגומים על חשבונה, בתוך עשרים ימי עבודה. לעניין פגמים מובהר:

6.9.1

ציפת סיד על פני מוצר אינה נובעת מתהליך הייצור אלא מתכונות חומרי הגלם ואינה מהווה פגם במוצר ו/או עילה לאי קבלתו.

6.9.2

במוצרי החברה, עשויים לחול שינויי גוון, טקסטורה ואחידות בביקוע.

6.9.3

החברה אינה והיא לא תהא אחראית לנזקים ו/או לשינויים ו/או לפגמים שאירעו במוצרים לאחר אספקתם. בידי הרוכש האפשרות לקבוע את מקום, אופן ותנאי אחסנת המוצרים לאחר אספקתם לו ולחברה אין ולא תהא כל אחריות בקשר עם כך.

6.9.4

החברה תהיה רשאית לשלוח  (על חשבונה) נציג מטעמה על מנת לבחון מוצרים לגביהם נטען שהם פגומים.

דילוג לתוכן