ACR Home Logo -white

אקרשטיין HOME

שירות לקוחות

[מועד עדכון אחרון נובמבר  2023]

ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי התקנון.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

לנוחות במסמך זה מרוכזות מתוך התקנון, הוראות שונות בעניין שירות לקוחות.

יש לקרוא אותן ביחד עם התקנון ובכל מקרה הקובע הוא האמור בתקנון.

1.5  נגישות – אקרשטיין דואגת להנגשת האתר ונוקטת אמצעים על מנת שהוא יהיה נגיש לשימוש לכל. מידע אודות נגישות האתר, כולל יצירת דרכי קשר בענייני נגישות (הצעות, תלונות, שאלות, בקשות וכו') מתפרסם בהצהרת הנגישות שבאתר.

1.6  ערוצי רכישה נוספים – את המוצרים שמתפרסמים באתר ניתן לרכוש גם בסניפי החברה. מידע אודות סניפי החברה, כתובות ימי ושעות פעילות והסדרי נגישות, מתפרסם באתר האינטרנט הראשי של החברה בכתובת: ackerstein.co.il ("האתר הראשי של החברה").

2.5  פניה לחברה – ניתן לפנות לחברה בכתב (בדואר, שליחות וכו') או באמצעות כלי תקשור מרחוק (טלפונית או בדואר אלקטרוני) למספר טלפון ולכתובת דואר אלקטרוני כפי שמתפרסם באתר. הטיפול במידע שיימסר לחברה במסגרת פניות אליה, יהיה כפוף לתקנון זה ולרבות למדיניות הפרטיות. 

2.6  מענה לפניות – החברה תנקוט מאמצים על מנת להשיב לפניות בהקדם הסביר (בימי ובשעות העבודה), אולם יש לקחת בחשבון שלפעמים זמן המענה עשוי להיות ארוך (במיוחד בתקופות של עומס, אירועים מיוחדים וכו').

3.7  ניתן לפנות אל החברה, (באמצעי הקשר המתפרסמים באתר), לצורך בירור מידע בקשר עם כל מוצר המוצע לרכישה באתר ובכל עניין לאחר רכישת מוצר. לקבלת מידע ולבירורים ניתן גם לבקר בסניפי החברה (בכתובות ובמועדים כמתפרסם באתר הראשי של החברה).

2.7  רכישת מוצרים באתר מותרת רק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם שמחזיקים באמצעי תשלום הניתנים לרכישה באמצעות האתר ("משתמשים כשירים"). משתמשים בגירים שמעוניינים לרכוש מוצרים באמצעי תשלום אחרים יכולים לפנות לנציגי החברה, או לרכוש מוצרים בסניפי החברה, בכפוף למדיניות החברה.

5.  תשלום עבור מוצרים שהוזמנו באתר ותשלום עבור הובלת המוצרים

5.1  הזמנת מוצרים כרוכה בביצוע תשלום עבורם.

5.2  כל עוד לא הודיעה החברה אחרת תשלום יעשה באמצעות קשר עם נציג שירות של החברה לאחר ביצוע ההזמנה באתר. פרטי הקשר עם נציגי השירות של החברה מתפרסמים באתר.

6.9   בדיקת המוצרים – יש לבדוק את המוצרים במעמד מסירתם. בכל מקרה על הרוכש לבדוק את המוצרים ולעדכן את החברה בכתב (לאיזה מאמצעי הקשר של החברה) בכל חוסר או פגם ניכר לעין במועד המסירה ובכל פגם בתוך יום עבודה מיום המסירה. פגם או חוסר שלא יצוין בהודעה לא ייחשב כפגם או חוסר והודעה על פגם או חוסר שלא תימסר במועד תיחשב כאישור סופי של הרוכש לקבלת המוצרים במלואם וכשהם שלמים ותקינים. במקרים של חוסר או פגמים במוצרים שלגביהם נמסרה הודעה, החברה תשלים חוסרים ותחליף מוצרים פגומים על חשבונה, בתוך עשרים ימי עבודה. לעניין פגמים מובהר:

6.9.1    ציפת סיד על פני מוצר אינה נובעת מתהליך הייצור אלא מתכונות חומרי הגלם ואינה מהווה פגם במוצר ו/או עילה לאי קבלתו.

6.9.2    במוצרי החברה, עשויים לחול שינויי גוון, טקסטורה ואחידות בביקוע.

6.9.3    החברה אינה והיא לא תהא אחראית לנזקים ו/או לשינויים ו/או לפגמים שאירעו במוצרים לאחר אספקתם. בידי הרוכש האפשרות לקבוע את מקום, אופן ותנאי אחסנת המוצרים לאחר אספקתם לו ולחברה אין ולא כל אחריות בקשר עם כך.

6.9.4    החברה תהיה רשאית לשלוח  (על חשבונה) נציג מטעמה על מנת לבחון מוצרים לגביהם נטען שהם פגומים.

7.  ביטול עסקה על ידי הרוכש

7.1  למעט במקרה של ייצור לפי הזמנה מיוחדת, כאמור בסעיף ‏4.5 לעיל, הרוכש רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. על הרוכש לדאוג ולהשיב המוצר למחסן החברה שממנו הוא סופק לו (או בתיאום ובאישור מוקדם עם נציג החברה למחסן אחר של החברה) באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו כל שימוש וכשהוא שלם ובלתי פגום, למעט במקרה בו המוצר פגום או שאינו תואם למידע שפורסם אודותיו באתר. מובהר שבמקרים של מוצרים מעל למשקל המותר לנשיאה ברכב פרטי או מוצרים כבדים בכלל על הרוכש לדאוג להשיבם באמצעות מוביל מורשה בלבד.

7.2  ביטול רכישה ייעשה באמצעות הודעה לחברה באמצעי הקשר של החברה המתפרסמים באתר.

7.3  בגין ביטול עסקה על ידי רוכש, יחויב הרוכש בשיעור של 5% מערך הרכישה (ללא דמי הובלה) או 100 ₪, הנמוך מהשניים, למעט במקרה שביטול העסקה נעשה עקב זאת שהמוצר שסופק הוא פגום או שאינו תואם מהותית למידע שפורסם אודותיו באתר (בכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל) . מובהר שבמקרה שרוכש בוחר הובלה באמצעות החברה, ההובלה אינה נעשית על ידי החברה אלא על ידי חברת הובלות שעימה עובדת החברה, דמי ההובלה נגבים על ידי החברה לנוחות בלבד ומשכך הם אינם חלק ממחיר הרכישה ואינם ניתנים להשבה.

5.6  אחריות למוצרים חסרים או פגומים – כאמור בסעיף 6.10 לעיל אחריות החברה למוצרים חסרים או פגומים בעת אספקתם (ושהלקוח הודיע עליהם לחברה ) תהא להשלים מוצר חסר או להחליף מוצר פגום.

5.7  למעט כאמור בסעיף 9.1 לעיל, אחריות החברה למוצרים הנמכרים באתר תהא אך ורק בהתאם ובכפוף לדין ולתנאי האחריות בקשר עם כל מוצר ומוצר (ככל שנקבעו כאלה) כפי שיסופקו לרוכש. תנאי האחריות יהיו כפופים לדיני הגנת הצרכן במקרים של רכישת מוצרים על ידי צרכנים. מובהר, שמוצרים הכוללים מכלולים, מנגנונים וכיוצא באלו – האחריות בגינם תהיה כמפורט לצד המוצר. מובהר שחלק מהמוצרים מיוצרים על ידי צדדים שלישיים וחלקם מיובא על ידי צדדים שלישיים ולכן האחריות למוצרים כאמור תסופק על ידי צדדים שלישיים , כמפורט בתנאי האחריות בקשר עם אותם מוצרים.

5.8  למעט כאמור בסעיף 9.2 לעיל או במקרים בהם הדבר אסור לפי דין, לחברה (לכל חברה אחרת בקבוצת אקרשטיין ולכל מי מטעמן לרבות בעליהן, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב) לא תהא אחריות לכל נזק מכל מן וסוג שהוא (ישיר, עקיף, תוצאתי, מיוחד, עוגמת נפש וכו') שיגרם מרכישה, ביטול רכישה, איחור באספקה, שימוש או שימוש במוצר או באתר לרבות חוסר היכולת להשתמש בו.

5.9  בכפוף לאמור בסעיף 9.3, החל ממועד המסירה (או עד המועד האחרון לאיסוף מוצרים שנרכשו) האחריות למוצרים שנרכשו עוברת לרוכש. בלי למעט מובהר: (1) שהאחריות בכל הנוגע לאופן ההתקנה, היישום, הבנייה והשימוש במוצרי החברה חלה על הרוכש בלבד. (2) שהחברה אינה אחראית לאיכותם, עמידותם ולאופן השימוש במוצרי הלוואי הנדרשים לשם ההתקנה, היישום, הבנייה ו/או השימוש במוצרי החברה (כגון: דבקים, חומרי בניין וכו'), והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם מהשימוש בהם. 

5.10  על הרוכש לפעול בהתאם לתקנים ולהוראות הדין הרלבנטיות ובהתאם למפרטים של יצרני המוצרים הנלווים בעת ההתקנה והשימוש במוצרים.

6. קישורים

6.1  האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.

6.2  הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.

7. שונות

7.1  החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה. הודעה על שינוי התקנון תתפרסם באתר (באמצעות עדכון 'מועד עדכון התקנון' כאמור בפתח התקנון) מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין.

7.2  על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.

התחל שיחה
💬 הי, איך אפשר לעזור ?
שלום 👋
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן