ACR Home Logo -white

אקרשטיין HOME

תקנון מבצעים

[מועד עדכון אחרון נובמבר  2023]

 • ברוכים הבאים לאתר 'אקרשטיין HOME' – אתר סחר אלקטרוני של חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ, ח.פ.  520036294 מרחוב מדינית היהודים 103, הרצליה, 4676679 ("אקרשטיין" או "החברה") בכתובת: www.ackersteinhome.co.il  או בכל כתובת נוספת או אחרת עליה תודיע אקרשטיין מעת לעת ("האתר" או "אתר אקרשטיין HOME").

גלישה באתר וכל שימוש אחר בו (כגון: הרשמה לרשימות דיוור, פניות לאקרשטיין, רכישת מוצרים באמצעות האתר וכיוצ"ב), כפופים לתנאי תקנון זה.

התקנון כולל את מדיניות הפרטיות שמתפרסמת באתר ושמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מדיניות הפרטיות").

נא קרא את התקנון (כולל את מדיניות הפרטיות) בעיון בטרם תשתמש באתר, שכן הוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין אקרשטיין ושימושך באתר מעיד על הסכמך לו.

נא גם חזור וקרא אותו מעת לעת משום שתנאיו עשויים להשתנות. החברה תדאג לעדכן בכותרת התקנון את מועד העדכון האחרון שנעשה בו.

ככל שאינך מסכים לתנאי תקנון זה עליך להימנע מכל שימוש באתר.

תנאי התקנון כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, הם מיועדים לכלל המגדרים כאחד.

 1. רכישת מוצרים באתר
  • רכישת מוצרים באתר מותרת רק לבגירים בני 18 שנים ומעלה, הכשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות בעצמם שמחזיקים באמצעי תשלום הניתנים לרכישה באמצעות האתר ("משתמשים כשירים"). משתמשים בגירים שמעוניינים לרכוש מוצרים באמצעי תשלום אחרים יכולים לפנות לנציגי החברה, או לרכוש מוצרים בסניפי החברה, בכפוף למדיניות החברה.
  • רכישת מוצרים כרוכה במסירת פרטים אישיים ופרטי אמצעי תשלום. לצורך רכישת מוצרים באתר על המשתמש למסור פרטים אישיים, באופן מלא ומדויק, הכוללים: שם פרטי ושם ומשפחה, מס' ת.ז, מס' טלפון, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני. מסירת פרטים כוזבים עלולה להוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. הטיפול במידע הוא בהתאם למדיניות הפרטיות.

1.3   הזמנה וחשבונית – ההזמנה עם פרטי הרכישה תישלח בדואר אלקטרוני. לא יחול כל שינוי בתנאי ההזמנה אלא בכתב ובחתימת החברה.

רכישה באתר ומסירת כתובת דואר אלקטרוני משמעה הסכמה לקבלת חשבונית אלקטרונית אלא אם הרוכש הודיע לחברה אחרת. חשבונית לרוכשים שהסכימו לקבל חשבונית אלקטרונית – תישלח בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרו בעת ההזמנה ולרוכשים שלא הסכימו לקבל חשבונית בדואר אלקטרוני – בדואר לכתובת אותה מסרו בעת ההזמנה.

 • תעודות ומסמכים נוספים בקשר עם מוצרים שנרכשו יסופקו ביחד עם המוצרים.
 • "הזמנה מיוחדת" – ייצור מיוחד לרוכש

ככל שניתן יהיה לרכוש מוצר מסוים שלא בהתאם לייצור סטנדרטי, אלא בהתאם לדרישות מיוחדות של הרוכש (כגון: גודל, צבע, חיתוך מיוחדים וכדומה), האפשרות כאמור תצוין לצד המוצר.

במקרה של הזמנה מיוחדת יחול האמור:

(1) החל ממועד תחילת הייצור, ועל אף כל האמור בכל מקום אחר בתקנון זה (לרבות בסעיף ‏7 להלן) או בהזמנה, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה, והרוכש יידרש לשלם את מלוא הסכום בגין הזמנתו.

(2) מועד האספקה יהיה ארוך מן המפורט בסעיף ‏6.1 להלן, והוא יהיה כפוף למפורט בתנאי ההזמנה הספציפיים וככל שלא צוין מועד אספקה או מועד אספקה משוער יש להוסיף עד 60 ימי עסקים למועד ההספקה של המוצר שלא בייצור מיוחד.

בטרם ביצוע הזמנה לרכישת מוצר בייצור מיוחד חשוב לוודא שאכן מעוניינים במוצר ושמועדי האספקה מתאים.

 

 1. תשלום עבור מוצרים שהוזמנו באתר ותשלום עבור הובלת המוצרים
  • הזמנת מוצרים כרוכה בביצוע תשלום עבורם.
  • כל עוד לא הודיעה החברה אחרת תשלום יעשה באמצעות קשר עם נציג שירות של החברה לאחר ביצוע ההזמנה באתר. פרטי הקשר עם נציגי השירות של החברה מתפרסמים באתר.
  • מחירי המוצרים יהיו כמפורט בדף ההזמנה. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה. ההובלה יכול שתעשה באמצעות חברת הובלות עימה עובדת החברה או באיסוף עצמי או על ידי חברת הובלת של הרוכש, כמפורט בהמשך בסעיף 5.6.
  • תשלום (עבור מוצרים שהוזמנו ועבור הובלה) יבוצע באמצעות אמצעי התשלום המתפרסמים באתר.
  • רכישה בתשלומים
   • אלא אם צוין מפורשות אחרת, בעבור הזמנות שסכומן עולה על 2,000 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד שישה תשלומים ללא ריבית.
   • במקרים של תשלומים שלא באמצעות כרטיס אשראי החברה תהא רשאית לקבוע תנאים לרבות בטוחות לפי שיקול דעתה.
   • אספקת המוצרים תתבצע רק לאחר תשלום מלוא תשלומי התמורה עבורם ורק במועד זה תועבר הבעלות במוצרים שסופקו לרוכש.
   • אי תשלום של תשלום מסוים במועד, תגרור העמדה אוטומטית של יתרת התשלומים לפירעון מידי. ככל שהמוצר לא סופק במועד אי התשלום החברה תהא רשאית לדרוש: תשלום מלוא התמורה או חלק ממנה כתנאי להספקת המוצר, או העמדת בטוחה לשביעות רצונה של החברה. ככל שהחברה לא תדרוש כאמור לא יהיה בכך משם ויתור של החברה לקבל כל תשלום המגיע לה.
  • הובלה ודמי הובלה
   • מחירי המוצרים אינם כוללים דמי הובלה.
   • ההובלה אינה מבוצעת על ידי החברה אלא באמצעות חברת הובלת שאיתה החברה התקשרה לביצוע הובלות ללקוחותיה. לנוחות החברה מאפשרת לרוכשים לשלם את דמי ההובלה באמצעותה.
   • דמי ההובלה יהיו כמתפרסם באתר. החברה שומרת לעצמה הזכות במקרים מסוימים לקבוע דמי הובלה שונים וזאת בשל אופיים של מוצרי החברה ומגבלות שעשויות לחול בהובלתם עד ליעד המבוקש על ידי הרוכש (צורך ברכבים עם יכולת נשיאת משקלים גדולים, צורך בשימוש במנופים להורדת המוצרים, צורך בשימוש ברכבים צרים על מנת להגיע ליעד או לקרבתו וכו'). במקרים כאמור דמי ההובלה השונים יתפרסמו באתר או שהם ימסרו עבור כל הזמנה על ידי נציג המכירות של החברה, הכל כפי שתפרסם החברה באתר.
   • איסוף עצמי או הובלה על ידי מוביל מטעם הרוכש –
    • הרוכש יהיה רשאי לבצע איסוף עצמי של המוצרים שרכש או להשתמש בחברת הובלות לבחירתו. מובהר שהאחריות לאיסוף המוצרים ממחסן החברה ובכלל זאת שימוש ברכב מתאים להובלתם, נשיאתם וטעינתם לרכב, היא באחריות הרוכש. חשוב לקחת בחשבון שנשיאה העמסה או קשירה לא נכונה של מוצרים עלולה לגרום לסיכון לגוף ולרכוש, לרוכש ולאחרים ועל הרוכש לוודא שאיסוף עצמי או איסוף באמצעות מוביל מטעמו, נעשים באופן תקין וחוקי וללא יצירת סיכונים כאמור.

 

ברכישות מעל למשקל מסוים (כפי שתקבע החברה מעת לעת ויודע על ידי נציג החברה) אספקת המוצרים לרוכש או למוביל מטעמו תעשה אך ורק בכפוף להצגת רישיון רכב או אישור רשמי אחר לנשיאת משקלים מתאימים. הרוכש יציג את רישיון הרכב שלו בכניסה למפעל, או למתחם, שבו ממוקם מחסן החברה, לצורך בדיקת משקל מותר להעמסה על הרכב. בכפוף לתקינות המשקל הרוכש או מי מטעמו יהיה אחראי להעמיס ולאבטח את המוצרים.. בסיום העמסת המוצרים ואבטחתם על ידי הרוכש או מי מטעמו, הרוכש או מי מטעמו ישקול את רכבו על גבי המשקל שבמפעל על מנת לוודא שהובלת המוצרים תתבצע בהתאם להוראות החוק. יש לקחת בחשבון שמוצרים רבים עשויים להיות כבדים, גדולים ונשיאתם על מי שאינו מיומן בכך או ללא כלי עזר עלולה להיות מסוכנת, משכך ללא הצגת הרישיון, קשירת המוצרים לרכב ושקילת הרכב לאחר העמסת המוצרים לרכב  כאמור החברה לא תוכל לאפשר איסוף של הסחורה. יש להגיע בביגוד מתאים (לרבות נעלים סגורות) ולמלא אחר הוראות הבטיחות. מוסכם כי מרגע שקילת הרכב בסיום העמסת המוצרים המוכר יפסיק להיחשב כ"מוסר המטען" כהגדרתו בחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997 ככל שהוא חל.

 • איסוף מאוחר – במקרה שרוכש לא יאסוף (במקרה של איסוף עצמי או באמצעות מוביל) או לא יאפשר את אספקת כל המוצרים שרכש בתוך 14 (ארבע עשרה) ימי עסקים מיום שהחברה הודיעה לו שהם זמינים לאיסוף או לאספקה לפי העניין, החברה תהיה רשאית לחייב את הרוכש בדמי אחסון עד לאיסוף או עד לאספקת המוצרים.
 1. קישורים
  • האתר עשוי לכלול קישורים לאתרי צדדים שלישיים.
  • הקישורים מיועדים להקל על גלישה ברשת האינטרנט. אלא אם נאמר מפורשות אחרת, אתרים אלו אינם בשליטה או בפיקוח של החברה ולא תהא לה כל אחריות להם. בכלל זאת: החברה אינה אחראית לתכנים (לרבות נכונותם), או לכלים שבאתרי צדדים שלישיים; החברה אינה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים בכל עת ואכן יובילו לאתרי צדדים שלישיים; אין בהכללת קישורים באתר משום המלצה, חיווי דעה, עידוד או על כל מצג מצד החברה בקשר עם אתרי צדדים שלישיים לרבות המידע המתפרסם בהם והשירותים המסופקים בהם.
 1. שונות
  • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה. הודעה על שינוי התקנון תתפרסם באתר (באמצעות עדכון 'מועד עדכון התקנון' כאמור בפתח התקנון) מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יחול על מוצרים שנרכשו טרם השינוי, אלא אם השינוי מתחייב עקב שינוי בדין.
  • על השימוש באתר לרבות כל עניין בקשר עם תקנון זה יחולו דיני מדינית ישראל בלבד (ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים אחרים). לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם השימוש באתר.
התחל שיחה
💬 הי, איך אפשר לעזור ?
שלום 👋
איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן